Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu một đồng chí ở lại tham gia khóa XII

Sáng 20.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc. Nói về sự kiện này, ông Vũ Ngọc Hoảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết việc bầu Bộ Chính trị và phân công các chức danh chủ chốt do BCH T.Ư khóa mới quyết định.
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Bna Tuyên giáo T.Ư
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Bna Tuyên giáo T.Ư

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết: Trước đây, trong quá trình bàn đề án chuẩn bị nhân sự chủ chốt, quan điểm của T.Ư là nên tìm trong số các đồng chí Bộ Chính trị đương nhiệm, vì những đồng chí đó đã có quá trình tích lũy kinh nghiệm trước khi trở thành cán bộ chủ chốt, ít nhất có một khóa là Ủy viên Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị khóa XI có 16 người, đến khi T.Ư xác định độ tuổi để xem xét các trường hợp tái cử thì chỉ còn lại 6 người, còn 10 người đã quá tuổi. Khi xem xét các chức danh chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội), Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đề nghị xem xét trước tiên những nhân sự còn trong độ tuổi, tất cả trường hợp quá tuổi tạm thời chưa xem xét. 

Tuy nhiên, quá trình T.Ư xem xét bằng hình thức phiếu kín với chức danh Tổng Bí thư cho khóa XII, các đồng chí trong độ tuổi đạt số phiếu giới thiệu quá thấp, dẫn tới chưa chọn được nhân sự dự kiến Tổng Bí thư từ các đồng chí còn trong độ tuổi.

Từ thực tế này, T.Ư quyết định phải có trường hợp đặc biệt, tức là trong số các nhân sự quá tuổi đang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI phải có ít nhất một người ở lại để bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ. T.Ư đã thảo luận qua hai kỳ và quyết định chọn phương án giữ lại một trường hợp đặc biệt để giới thiệu Tổng Bí thư. Tập thể Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất rất cao, giới thiệu một đồng chí ở lại tham gia khóa XII, còn 9 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị còn lại đều xin rút để tạo điều kiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Có lẽ đây là nhiệm kỳ có số Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử nhiều nhất.

Các chức danh chủ chốt còn lại được chọn trong số Ủy viên Bộ Chính trị còn trong độ tuổi tái cử, T.Ư giới thiệu mỗi chức danh từ 3- 4 phương án, sau đó xem xét lập danh sách và bỏ phiếu kín để chọn phương án giới thiệu. Kết quả thống nhất rất cao, có trường hợp đạt gần 96%. 

Vậy, Quyết định 244 của Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng có hạn chế quyền ứng cử, đề cử tại Đại hội Đảng XII hay không, thưa ông?

Tôi khẳng định là không. Dư luận cho rằng Quyết định 244 đưa ra một quy chế bầu cử mất dân chủ, ở chỗ không cho ứng cử, đề cử. Hiểu như vậy là chưa chính xác. Thực chất, theo quy định của Quyết định 244, nếu anh là người cũ trong cấp ủy (gọi chung từ này), anh đã trực tiếp tham gia họp bàn để thống nhất quyết nghị giới thiệu nhân sự thì anh nên có trách nhiệm với quyết nghị chung ấy.

 Nghĩa là quyết định này chỉ áp dụng với những người cũ đã ở trong cấp ủy, còn những người mới được tham gia cấp ủy lần đầu tại Đại hội không vướng gì quy định đó cả. Ngay cả với người cũ được giới thiệu thì quyền quyết định có ở trong danh sách đề cử hay không vẫn thuộc về Đại hội chứ không phải do cấp ủy quyết định. Quy chế bầu cử ở Đại hội XII thì do ĐH XII quyết định chứ BCH T.Ư không được quyền quy định cho Đại hội phải thế này thế khác. 

Tất nhiên, theo tôi, thời gian tới, việc này cần phải được tiếp tục nghiên cứu để đảm bảo quyền của các đảng viên trong việc bảo lưu ý kiến khi ý kiến cá nhân khác ý kiến của tập thể, kể cả trong vấn đề nhân sự liên quan trực tiếp cá nhân mình. Đó là nói trong trường hợp ấy, chứ khi cá nhân đã thống nhất với cấp ủy rồi thì chẳng có vấn đề gì nữa; tính trung thực, tinh thần trách nhiệm không cho phép anh làm khác cho dù không có chế tài gì.

Trong quá trình đề cử nhân sự chủ chốt có tính tới phương án số dư không, thưa ông?

Việc bầu Bộ Chính trị và phân công các chức danh chủ chốt khóa XII thì do BCH T.Ư khóa XII quyết định. Khi bầu vào Bộ Chính trị cần có số dư bao nhiêu, khi phân công chủ chốt cần có mấy phương án để lựa chọn đều do T.Ư khóa mới quyết định, T.Ư khóa XI không làm thay được mà chỉ có thể giới thiệu phương án để cấp ủy khóa mới nghiên cứu.

Vậy, nếu được đa số đại biểu tán thành, các chức danh Tổng Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư có được Đại hội bầu trực tiếp không thưa ông?

Tôi nghĩ việc bầu cử sẽ thực hiện theo Quy chế bầu cử do Đại hội thông qua. Quy chế Đại hội chịu sự quy định của Điều lệ Đảng (là “luật cơ bản” của Đảng). Điều lệ Đảng hiện hành chưa có quy định bầu Tổng Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tại Đại hội. Còn việc có sửa đổi Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Xin cảm ơn ông! 

Theo Lao Động