Bộ Chính trị cơ bản nhất trí phương án nhân sự Hà Nội

Ngày 25/9, Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Dự thảo Văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội.
Tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận: Các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và công tác nhân sự được chuẩn bị đúng nội dung, quy trình, theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy. Về chủ đề Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý, cần thể hiện được bản sắc riêng, tính đặc thù của Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước...

Cơ bản nhất trí với mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 16 chỉ tiêu của Đảng bộ Hà Nội, Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác cán bộ… chống cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà còn nhiều việc phải làm, 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp; năng động, sáng tạo, quyết liệt nhưng phải kiên định, đặc biệt Thủ đô phải rất kiên định về chính trị. 

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa mới, đã được chuẩn bị công phu, dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình; bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, hợp lý về cơ cấu, địa bàn, ngành, lĩnh vực…; đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy trình độ khá cao cả về chuyên môn và lý luận chính trị; tuy nhiên cần chú ý tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Tiền phong