5 website về đầu tư doanh nghiệp nên “nằm lòng“

VietTimes -- Cổng thông tin doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,... là ba trong số các website do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhằm thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và doanh nghiệp.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ Diễn đàn cạnh tranh quốc gia, hệ thống thông tin về đầu tư và doanh nghiệp đã và đang được xây dựng nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng và triển khai 5 website sau:

1. Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn, được sử dụng để cung cấp thông tin về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

2. Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (http://dautunuocngoai.gov.vn), được sử dụng để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng tải và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, được sử dụng để quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu trên toàn quốc, thực hiện đấu thầu trực tiếp, đấu thầu trực tuyến (online), và đăng tải các thông tin liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP.

4. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn, được sử dụng để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

5. Trang thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn, được sử dụng để hỗ trợ hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.