26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội đã "quyết" về đích thế nào?

VietTimes -- Trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội thông qua, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; Có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.
26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội đã "quyết" về đích thế nào?

Báo cáo số 77/BC-CP phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII, do Chính phủ gửi tới các đoàn đại biểu, đã đề cập chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011 - 2015. VietTimes trân trọng trích đăng đến quý độc giả:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện 2006-2010

Mục tiêu 2011-2015

Thực hiện 2011-2015

So với mục tiêu KH 5 năm

Các chỉ tiêu kinh tế

1

Tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm

%

7,0

6,5-7

5,91

Không đạt

2

Tỷ trọng đầu tư toàn xã hội trong GDP bình quân 5 năm

%

42,7

33,5-35

31,7

Không đạt

3

Tỷ lệ nhập siêu trong kim ngạch xuất khẩu đến năm cuối kỳ kế hoạch

%

17,4

<10

2,0

Vượt

4

Bội chi ngân sách nhà nước vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

5,5

<4,5

6,1

Không đạt

5

Tiêu tốn năng lượng tính trên GDP bình quân 5 năm so với năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn trước

%

Tăng

12

Giảm

2,5-3

Giảm

6,55

Vượt

6

Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp

%

......[1]

30

18,37[2]

Không đạt

7

Tỷ lệ đổi mới công nghệbình quân 5 năm

%

......

13

10,68

Không đạt

8

Tăng năng suất lao động xã hội đến năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm so với cuối kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn trước

%

18,6

29-32

23,6

Không đạt

9

Tỷ lệ huy động thuế và phí vào ngân sách trong GDP bình quân 5 năm

%

25,4

<22-23

21

Đạt

10

Nợ công trong GDP vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

57,1

<65

62,2

Đạt

11

Dư nợ của Chính phủ trong GDP đến năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

40,9

<50

50,3

Không đạt

12

Dư nợ nước ngoài của quốc giatrong GDP vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

42,2

<50

43,1

Đạt

13

Chỉ số giá tiêu dùng vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

9,19

5-7

0,6

Đạt

Các chỉ tiêu xã hội

14

Số lao động được tạo việc làm 5 năm 2011-2015

Triệu lượt người

8,07

8

7,8

Không đạt

15

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

4,29

<4

3,29

Đạt

16

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

40

55

51,6

Không đạt

17

Thu nhập thực tế của dân cư vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm so với năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn trước

Lần

1,38

2-2,5

2,85-2,9

Vượt

18

Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm

%

˃2,5

2

2

Đạt

19

Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đối với các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn

%

......

4

6

Vượt

20

Diện tích nhà ở bình quân vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

m2 sàn/người

17,2

22

22

Đạt

21

Diện tích sàn nhà ở bình quân đô thị vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

m2 sàn/người

20

26

26

Đạt

22

Tỷ lệ tăng dân số vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

1,05

Khoảng 1

1,07

Đạt

23

Số bác sỹ trên 1 vạn dân vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

Bác sỹ

7,1

8

8

Đạt

24

Số giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã) trên 1 vạn dân vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

Giường

20,5

23

24

Vượt

Các chỉ tiêu môi trường

25

Tỷ lệ che phủ rừng vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm

%

39,5

42-43

40,73

Không đạt

26

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm được xử lý

%

77,0

85

90

Vượt

Như vậy, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường được Quốc hội thông qua, có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch[3], trong đó có một số chỉ tiêu như: thu nhập thực tế của người dân, tỷ lệ giảm hộ nghèo, tạo việc làm và một số chỉ tiêu về xã hội. Có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch[4].

Chú thích

[1] .....: Giai đoạn 2006-2010 Quốc hội không giao chỉ tiêu, nên không tính toán số liệu thực hiện.

[2] Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng dần: năm 2011 là 12,74%, năm 2012 là 17,22%, năm 2013 là 18,37%.

[3] (1) Tỷ lệ nhập siêu trong kim ngạch xuất khẩu năm 2015 là 2%, vượt mục tiêu đề ra là dưới 10%; (2) Tiêu tốn năng lượng tính trên GDP bình quân 5 năm so với năm cuối kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn trước giảm 6,55%, vượt mục tiêu đề ra là giảm 2,5-3%; (3) Tỷ lệ huy động thuế và phí vào ngân sách trong GDP bình quân 5 năm là 20-21%, đạt mục tiêu đề ra là thấp hơn 22-23%; (4) Nợ công trong GDP năm 2015 là 62,2%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 65%; (5) Dư nợ nước ngoài của quốc gia trong GDP năm 2015 là 43,1%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 50%; (6) Chỉ số giá tiêu dùng năm 2015 là 0,6%, đạt mục tiêu đề ra là 5-7%; (7) Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2015 là 3,29%, đạt mục tiêu đề ra là dưới 4%; (8) Thu nhập thực tế của dân cư năm 2015 so với năm 2010 tăng 2,85-2,9 lần, vượt mục tiêu đề ra là tăng 2-2,5 lần; (9) Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm là 2%/năm, đạt mục tiêu đề ra; (10) Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hàng năm đối với các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn là 6%/năm, vượt mục tiêu đề ra là 4%/năm; (11) Diện tích nhà ở bình quân vào năm 2015 là 22 m2 sàn/người, đạt mục tiêu đề ra; (12) Diện tích sàn nhà ở bình quân đô thị vào năm 2015 là 26 m2 sàn/người, đạt mục tiêu đề ra; (13) Tỷ lệ tăng dân số vào năm 2015 là 1,07%, đạt mục tiêu đề ra; (14) Số bác sỹ trên 1 vạn dân vào năm 2015 là 8 bác sỹ/10.000 dân, đạt mục tiêu đề ra; (15) Số giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã) trên 1 vạn dân vào năm 2015 là 24 giường bệnh/10.000 dân, vượt mục tiêu đề ra là 23 giường bệnh/10.000 dân; (16) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào năm 2015 được xử lý là 90%, vượt mục tiêu đề ra là 85%.

[4] (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm là 5,91% (mục tiêu là 6,5-7%); (2) Tỷ trọng đầu tư toàn xã hội trong GDP bình quân 5 năm là 31,7% (mục tiêu là 33,5-35%); (3) Bội chi ngân sách nhà nước vào năm 2015 là 6,1% GDP (mục tiêu là dưới 4,5% GDP); (4) Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 18,37% (mục tiêu là 30%); (5) Tỷ lệ đổi mới công nghệ bình quân 5 năm là 10,68% (mục tiêu là 13%); (6) Tăng năng suất lao động xã hội vào năm 2015 so với năm 2010 là 23,6% (mục tiêu là 29-32%); (7) Dư nợ của Chính phủ trong GDP vào năm 2015 là 50,3% (mục tiêu là dưới 50%); (8) Số lao động được tạo việc làm 5 năm là 7,8 triệu lượt người (mục tiêu là 8 triệu lượt người); (9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế vào năm 2015 là 51,6% (mục tiêu là 55%); (10) Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 là 40,73% (mục tiêu là 42-43%).

Hữu Vinh