Xử lý các nguồn tin xuyên tạc trong dịp Đại hội Đảng

Bộ TT&TT đã cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng xử lý các nguồn phát tán thông tin xuyên tạc trên mạng, chống phá Đảng, Nhà nước.
Xử lý các nguồn tin xuyên tạc trong dịp Đại hội Đảng

Báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước tháng 1 của Bộ TT&TT cho thấy, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã triển khai rất nhiều hoạt động tích cực góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cụ thể, đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thành lập Trung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tuyên truyền sâu rộng về công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm tình hình công tác đưa tin của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng về Đại hội XII của Đảng để chỉ đạo và định hướng kịp thời. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ lựa chọn sách, lên danh mục sách và tổ chức gian trưng bày sách phục vụ Đại hội.

Tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội XII của Đảng. Chỉ đạo về giám sát cung cấp thông tin an toàn mạng, phòng chống các sự cố mạng và tội phạm sử dụng mạng.

Bộ TT& TT đã với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng xử lý các nguồn phát tán thông tin trên mạng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các Sở TT&TT cũng đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV; Tổ chức trưng bày sách, tài liệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII.

Theo Infonet