Video: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ

Từ ngày thành lập 3/2/1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 lần Đại hội đại biểu toàn quốc và đây là những mốc son trong suốt 86 năm qua.
Video: Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ
 Theo TTXVN