Từ 2011 - 2015, huy động vốn qua sàn đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, vốn hóa thị trường chứng khoán so với GDP năm 2014 đạt khoảng 32,7% GDP, tăng gấp 2 lần so với cuối năm 2010.
Từ 2011 - 2015, huy động vốn qua sàn đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng

Dư nợ thị trường trái phiếu tương đương khoảng 21,77% GDP năm 2014, gấp 2,19 lần năm 2010. Trong giai đoạn 2011 - 2015, quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán ước đạt khoảng gần 1 triệu tỉ đồng, gấp gần 4 lần so với giai đoạn 2006 - 2010, đóng góp ngày càng lớn vào tổng đầu tư toàn xã hội.

Trong khi đó, quy mô và vai trò của thị trường bảo hiểm được nâng cao, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm được tăng cường, số lượng sản phẩm phát triển đa dạng. 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường giai đoạn 2010 - 2014 tăng trung bình 15,6%/năm, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng trung bình 15,4%/năm.

Theo Thanh Niên