Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm

Sáng 19.4, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: N.B)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: N.B)

Hội nghị sẽ được diễn ra trong hai ngày từ 19 – 20.4, với sự tham dự của gần 1400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị 01 – CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị, khóa XII “về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết phải gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán phản bác thông tin, quan điểm sai trái, v.v...Qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 chuyên đề: 

Chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng sẽ do Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh truyền đạt.

Chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sẽ do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính truyền đạt.

Chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, sẽ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt.

Hội nghị sẽ giành thời gian thảo luận, trao đổi về những vấn đề, nội dung quan trọng, cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

"Điều quan trọng lúc này là chúng ta đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng, ngẫu hứng nói theo ý cá nhân" - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư lưu ý: Chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị  sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, thống nhất lý trí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. 

“Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Clip Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị.

Theo Lao Động

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm