Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi số

VietTimes – Ứng dụng tiến bộ KHCN, nhất là những thành tựu của cuộc CMCN 4.0, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26/1.

Trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay (26/1), trình bày báo cáo trước Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc CMCN 4.0, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ khóa XIII là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi số ảnh 1

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - vừa diễn ra sáng nay (26/1).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống

Trong 5 bài học kinh nghiệm để Đại hội thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an ninh, an toàn để phát triển đất nước. Cùng với đó, Việt Nam đã xử lý đúng đắn, có hiệu quả, nắm bắt thời cơ, quan hệ với các nước lớn, phát huy hiệu quả, sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp với sức mạnh của thời đại trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định: "Chúng ta không chỉ xác định mục tiêu trong 5 năm tới mà mục tiêu cho nhiều thập niên tới, gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao".

Đánh giá lại 5 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đã nắm bắt thời cơ, thuận lợi, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Trong đó, bất chấp khó khăn, kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng 5,9%; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt những kết quả quan trọng; các lĩnh vực khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực và có mặt khá nổi bật.

Người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cũng thẳng thắn đánh giá, mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng Việt Nam còn đứng trước nhiều thách thức và hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN, chuyển đổi số ảnh 2

Các đại biểu tập trung lắng nghe báo cáo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế tập thể, hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực yếu. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Cùng với đó, môi trường còn gây bức xúc xã hội. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, đảng viên chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao.

"Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

(Ảnh: VietTimes)