Thường vụ Quốc hội lập đoàn giám sát việc bồi thường cho ngư dân

VietTimes -- Đoàn giám sát gồm 19 người do ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn. Ngoài ra, thành viên đoàn giám sát còn có nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Cơ quan chịu giám sát, ngoài Chính phủ còn có các bộ: NN&PTNT, Công an, Quốc phòng, KH&ĐT, Công Thương, TN&MT, Tài chính, Ngoại giao, GTVT, Xây dựng, KH&CN, LĐ-TB&XH, Y tế, TT&TT, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Đoàn sẽ tập trung giám sát bốn nội dung. Cụ thể, thứ nhất, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ cho việc khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển...

Thứ hai, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong đó, trọng tâm là đánh giá thực trạng tình hình khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, bảo vệ nguồn lợi hải sản của các tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững trong khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản…

Đoàn cũng làm rõ các chính sách hỗ trợ và bảo đảm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển xảy ra tại bốn tỉnh miền Trung.

Thứ tư, làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, hạn chế, bất cập; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đoàn giám sát sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề gửi đến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017).