Thực hiện tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết, ban hành văn bản yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết đảm bảo kịp thời, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết.

Về nội dung và tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) khẩn trương chủ trì hoàn thiện dự thảo đề cương và Kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ngày 6/11/2018.

Dựa trên số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ KH&ĐT tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Phó Thủ tướng lưu ý cần đánh giá thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này. Đồng thời, thực hiện bám sát các nội dung trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực cho hợp tác xã, quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.

Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã sau 10 năm thi hành vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chương trình đề án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã, điều tra để có thông tin số liệu chính xác làm cơ sở dữ liệu cho công tác điều hành và cho tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW;

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hoạt động của Ban chỉ đạo để góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất kinh phí ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, thực hiện chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Quốc hội và Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 276/TB-/VPCP ngày 3/8/2018 của Văn phòng Chính phủ; rà soát chặt chẽ các tiêu chí để công nhận nông thôn mới, theo tiêu chí xã nông thôn mới phải có một hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành cơ chế chính sách cụ thể về xúc tiến thương mại và công nghệ đối với các Hợp tác xã phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật Hợp tác xã năm 2012./.