Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về công tác cán bộ

VietTimes -- Đó là nội dung Chỉ thị số 23/CT-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành, với nội dung yêu cầu thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chỉ thị của Thủ tướng nêu, thời gian qua công tác cán bộ liên quan tới thành viên UBND các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giới thiệu nhân sự, thẩm định nhân sự, có địa phương đã bầu thừa Phó Chủ tịch UBND, có trường hợp nhân sự được giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định.

Do đó, Thủ tướng chỉ thị chính quyền địa phương các cấp phải bảo đảm thực hiện đúng số lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp.

Cụ thể, Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP về số lượng, cơ cấu thành viên UBND, nhất là số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp.

Những đơn vị hành chính chưa được phân loại đơn vị hành chính thì khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại để có căn cứ xác định số lượng Phó Chủ tịch UBND theo quy định.

Đối với những nơi tăng thêm Phó Chủ tịch UBND các cấp để thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì tiếp tục giữ nguyên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Việc bổ sung nhân sự mới để bảo đảm số lượng Phó Chủ tịch UBND tại địa phương thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương nhưng chỉ theo nguyên tắc thay thế nhân sự cũ.

Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các cấp phối hợp với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp tiến hành rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, có kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị của người được giới thiệu. Đồng thời chịu trách nhiệm về giới thiệu này.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp; đề nghị điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND.

Theo đó, Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ cấp tỉnh, Phòng Nội vụ cấp huyện căn cứ phạm vi, trách nhiệm được giao rà soát, thẩm định chặt chẽ về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi Phó Chủ tịch UBND; hồ sơ, quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND.

Trường hợp đề nghị không đúng về số lượng Phó Chủ tịch UBND, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định hoặc nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người được bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý thì có ý kiến để chính quyền địa phương bổ sung, giải trình hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đối với nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh), báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện), báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ khi thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, việc tuân thủ quy trình, thủ tục bầu, nội dung hồ sơ thẩm định theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân làm trái quy định về số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBDN các cấp phải bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm.