Thủ tướng phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo, dự án Luật sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc ngày 20/10.
Thủ tướng phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Theo sự phân công của Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cập nhật tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015, gửi Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo tổng hợp của Chính phủ.

Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011- 2015 và định hướng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016;

Dự án Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phí, lệ phí.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị báo cáo về tình hình quốc phòng năm 2015; Dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật  và tội phạm năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp;

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi);

Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2015; Dự án Luật đấu giá tài sản; Dự án Luật tiếp cận thông tin.

Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại của Nhà nước; Dự án luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014;

Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khí tượng thủy văn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; Dự án Luật về hội; Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông; Báo cáo về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ Luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi).

Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị dự án Luật báo chí (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật an toàn thông tin.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia;

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án thủy điện Lai Châu;

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận;

Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Báo cáo về kết quả hoạt động và việc sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân sẽ do Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Báo cáo của Chính phủ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp dân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016, năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, năm 2016 và Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Theo Giáo dục