Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 6 vấn đề cần thực hiện trong chuyển đổi số tại Việt Nam

VietTimes – Vui mừng khi thấy công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam có hiệu quả thiết thực, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn lưu ý chuyển đổi số cần cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, động lực.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra nhiều sản phẩm, giải pháp thiết thực.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo ra nhiều sản phẩm, giải pháp thiết thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số - trao đổi nhiều nội dung đáng quan tâm tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III. Diễn đàn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngay trước Ngày Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam- ngày 12/12 hằng năm.

Chỉ ra một số vấn đề, cũng là các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trước hết phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên cơ sở bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Đồng thời, Thủ tướng cho rằng cần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, phải hoàn thiện thể chế, vì thể chế không phù hợp sẽ cản trở sự phát triển, thể chế phải xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc. Nếu không có một thể chế phù hợp thì sẽ cản trở sự phát triển.

Đề cập về những vấn đề mà Chuyển đổi số cần tham gia tích cực, Thủ tướng nhấn mạnh vào một số lĩnh vực, tập trung vào một số nhiệm vụ lớn như thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển theo chiều sâu, phát triển bền vững, phát triển xanh, phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó các thách thức như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số…

"Tuy nhiên, vì thể chế không thể phủ hết các trường hợp, các góc cạnh của cuộc sống nên phải hết sức chủ động, linh hoạt, phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc, bất cập để sửa đổi, bổ sung kịp thời, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn” - Thủ tướng nêu quan điểm.

Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của quản lý nhà nước để tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Các cơ quan Nhà nước tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, huy động nguồn lực, đánh giá, giám sát, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật…

Theo ông, điều này phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng, hiểu biết, tương tác, hợp tác, chia sẻ và thấu hiểu, cảm thông giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp một cách hết sức chủ động, tích cực.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số và tài chính số. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có công dân số thì Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số không thể phát triển. Đồng thời, có các giải pháp phù hợp để huy động nguồn tài chính theo tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 6 vấn đề cần thực hiện trong chuyển đổi số tại Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số - trao đổi tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Thứ năm, chuyển đổi số phải dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Người đứng đầu Chính phủ cho rằng xây dựng cơ chế, chính sách để phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ mới, sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

“Đổi mới sáng tạo không tách rời việc kế thừa. Đổi mới sáng tạo có động lực từ khó khăn, thách thức và đặt ra mục tiêu cao hơn khả năng của mình. Đổi mới sáng tạo phải bám sát thực tiễn” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm vụ, thứ sáu là phát triển hạ tầng số, dữ liệu và quản trị số. Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và chỉ ra một số bất cập trong việc xây dựng và kết nối dữ liệu tại Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, không có dữ liệu thì không có trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cần được tích lũy, tập hợp, xây dựng, lưu trữ và khai thác có hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu, cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu để phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư, Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh rằng chuyển đổi số tác động tới tất cả mọi người dân, nên cần cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực. Chính sách chuyển đổi số phải hướng đến người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp phải tích cực, chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải phát huy tinh thần dân tộc trong chuyển đổi số. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là càng khó khăn, thách thức, càng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua, khẳng định và trưởng thành.

"Trong chuyển đổi số, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình, nguồn lực bên trong với ba trụ cột là con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa - lịch sử là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định, còn nguồn lực bên ngoài - gồm nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị,… là quan trọng và đột phá" - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thêm.