Thủ tướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc sáng nay (16/10) tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Báo cáo Chính trị được Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng Bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đã được đề ra.

Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng CAND lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cho biết những nét chính cũng như những kết quả toàn diện mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua, Thủ tướng khẳng định: “Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND. Các đồng chí đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra”.

Thủ tướng cũng đánh giá, lực lượng CAND đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó kịp thời trước những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp của thế giới, khu vực tác động tiêu cực vào nước ta, góp phần thiết thực bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế-xã hội.

“Thay mặt Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương, của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ 5 năm qua”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn, đan xen nhau, chuyển hóa lẫn nhau, Thủ tướng nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, phát huy cao nhất thời cơ thuận lợi và thành tựu đã đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

“Để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cao cả này, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, phải xây dựng lực lượng CAND chúng ta thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bày tỏ cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày trước Đại hội, Thủ tướng đã nhấn mạnh đến đến 5 vấn đề lớn.

Theo đó, thứ nhất là, phải tiếp tục kiên định xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải nghiêm túc giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với  lực lượng CAND.

Thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phải chủ động, bằng các giải pháp nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phải kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xử lý kịp thời hiệu quả không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, gây mất an ninh trật tự; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ kết quả và bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực, các mặt công tác để Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND thực hiện tốt trọng trách của mình trong bối cảnh mới, trong tình hình mới.

Thứ hai là tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nghiệp vụ (điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp) trong CAND theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, vừa bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cao nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba là tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa CAND với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các bộ ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân; làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho chính bản thân, gia đình, thôn xóm, địa phương mình. Phải xem đây là nền tảng cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thứ tư là tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết. Phải tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức đảng trong CAND và lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND; tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của CAND các cấp

Thứ năm là chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu.

Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ thành công tốt đẹp. Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng CAND Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ‘vì nước quên thân, vì dân phục vụ’; nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND -một lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Theo VGP