Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Ủy viên BCĐ TW các chương trình mục tiêu quốc gia

VietTimes -- Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, với Trưởng ban là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng là Ủy viên.
Ông Nguyễn Minh Hồng (người đứng) - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.
Ông Nguyễn Minh Hồng (người đứng) - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Quyết định 1584 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.

Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 gồm 29 thành viên. Bên cạnh Trưởng ban là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 2 Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, Ban Chỉ đạo Trung ương còn có 6 Ủy viên thường trực và 20 Ủy viên là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và đại diện một số hội, hiệp hội, tổ chức liên quan.

Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo này là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Với giai đoạn 2016 - 2020, Bộ  TT&TT đã xây dựng, đề xuất Chương trình mục tiêu về CNTT. Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động  của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến  từ Trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp CNTT thông qua việc phát triển các khu CNTT trọng điểm và các sản phẩm CNTT trọng điểm.