Thông cáo phiên họp thứ 44 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

Từ ngày 14 đến ngày 16/1, Ủy ban thường vụ Quốc bội khóa XIII đã họp phiên thứ 44 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quôc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, gồm: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3-2016).

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhằm thể chế hóa Hỉến pháp, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 Nghị quyết về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết về quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các nghị quyết trên để kịp thời phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội; căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết và tổ chức Lễ công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

5. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội; số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV. Đối với dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm giao cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội vào phiên họp sau.

Đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiếm toán nhà nước và đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, tiếp tục chuẩn bị, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào thời gian tới.

Theo VOV