Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trụ sở chính tại Hà Nội

VietTimes -- Theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội (HNX) và SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch.

SGDCK Hà Nội sẽ trở thành công ty con của SGDCK Việt Nam (Nguồn: HNX)

SGDCK Hà Nội sẽ trở thành công ty con của SGDCK Việt Nam (Nguồn: HNX)

Theo đó, SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Đơn vị mới được thành lập này sẽ có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Với mô hình này, HNX và HOSE sẽ là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân. Bên cạnh đó, SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng (là nguồn vốn được điều chuyển từ vốn điều lệ của HNX và HOSE).

Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề án, SGDCK Việt Nam sẽ có tổng cộng 9 chức năng, nhiệm vụ chính sau:

1) Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

2) Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận;

3) Giám sát SGDCK Tp. Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;

4) Định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất;

5) Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

6) Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;

7) Hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, là đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về TTCK;

8) Thực hiện quản lý các công ty con của SGDCK Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của SGDCK Việt Nam;

9) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trụ sở chính tại Hà Nội ảnh 1

Tương tự HNX, SGDCK TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành công ty con của SGDCK Việt Nam (Nguồn: HOSE)

Trong khi đó, HNX và HOSE sẽ có 5 chức năng, nhiệm vụ chính, bao gồm:

1) Tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật;

2) Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại SGDCK theo quy định của pháp luật;

3) Phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý;

4) Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức;

5) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy của SGDCK Việt Nam. Các hoạt động tổ chức bộ máy của HNX và HOSE sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính./.