Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số ở mức khá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đây là một trong những mục tiêu mà Tỉnh ủy Tây Ninh xác định trong Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 mà tỉnh mới ban hành.
Bộ TT&TT và Tỉnh Tây Ninh ký biên bản hợp tác. Ảnh Mic
Bộ TT&TT và Tỉnh Tây Ninh ký biên bản hợp tác. Ảnh Mic

Để chuyển đổi số đạt mục tiêu, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 xác định rõ Chuyển đổi số giúp định hình tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc, tiêu thụ và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Ban Thường vụ tỉnh ủy coi đây là nhu cầu tất yếu trong lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Nghị quyết của tỉnh Tây Ninh xác định: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số tại tỉnh. Thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tiếp cận và ứng dụng CNTT và viễn thông đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại địa phương.

Đồng thời Nghị quyết cũng xác định, chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững địa phương.

Về mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá; phát triển bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, tăng năng suất lao động, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cuộc CMCN 4.0, phát triển kinh tế số; khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp số trong tỉnh; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Về mục tiêu cơ bản, Tỉnh Tây Ninh xác định đến năm 2025 bảo đảm thực hiện cao hơn mức trung bình cả nước về các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia; cơ bản hoàn thành các nền tảng cho chính quyền số và an toàn, an ninh mạng.

Tỉnh ủy Tây Ninh đặt ra các mục tiêu cơ bản: hình thành đầy đủ nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; có tối thiểu 2 huyện, thị xã, thành phố đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh; mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 xã hoàn thành việc chuyển đổi số. Tây Ninh vào nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện chuyển đổi số khá.

Muốn đạt được mục tiêu đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia CMCN 4.0; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết.