Tân Trưởng Ban Tuyên giáo trẻ nhất lịch sử muốn đổi mới

VietTimes -- Lần đầu tiên ông Võ Văn Thưởng làm việc với các cơ quan báo chí trong tư cách Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Ông cũng là Trưởng ban trẻ nhất trong lịch sử của Ban tuyên giáo Trung ương Đảng
Tân Trưởng Ban Tuyên giáo trẻ nhất lịch sử muốn đổi mới

Tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã vào đề trực tiếp như sau: "Nhiệm vụ cho công tác tuyên giáo nói chung, công tác báo chí nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai công tác thông tin tuyên truyền", 

Đánh giá về hoạt động của báo chí nước nhà, ông Võ Văn Thưởng khẳng định báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đây là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước năm qua, nhất là thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đánh giá, 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

Thời gian đang hết sức khẩn trương, đặt ra nhiệm vụ cho công tác tuyên giáo nói chung, công tác báo chí nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai công tác thông tin tuyên truyền.

Đây cũng là điều kiện, cơ hội để những người làm báo chúng ta nắm bắt, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của mình

Từ đây, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị người làm công tác báo chí nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bám sát thực tiễn.

"Tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Làm sao để trí tuệ của Đại hội Đảng lần thứ XII được triển khai, đem lại hiệu quả cụ thể trong cuộc sống. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta năm 2016 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng" - là nhiệm vụ chung mà ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát thực hiện.