Sốc: 100% cán bộ, đảng viên Tổng cục Hải quan cam kết không tham nhũng, tiêu cực

Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ ban hành nghị quyết trong đó cam kết 100% cán bộ, đảng viên nói không với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, không vi phạm kỷ luật lao động.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Ảnh: T.Bình.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Ảnh: T.Bình.

Đây là một trong những hành động cụ thể của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan trong thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐU ngày 17-9-2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch 1134-KH/ĐU, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, xây dựng đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại đáp ưng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan.

Các nội dung quan trọng khác được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tăng cường thực hiện là tuyên truyền, phổ biến, quát triệt Chị thị 01 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; công khai trong công tác cán bộ; minh bạch trong công tác kê khai tài sản; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...

Theo Báo Hải quan