Sẽ có cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội và TP HCM

Bộ Tài chính đang dự thảo một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và TP HCM.
Sẽ có cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội và TP HCM

Ưu tiên ngân sách cho Hà Nội

Đối với Hà Nội, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định về huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thủ đô.

Cụ thể, Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội để  Hà Nội thực hiện vai trò trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

Đối với một số công trình, dự án quan trọng có quy mô đầu tư lớn thuộc lĩnh vực môi trường, giao thông, thủy lợi do Hà Nội quản lý vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND Hà Nội báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách thành phố để triển khai thực hiện theo từng dự án.

Để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc thành phố quản lý, UBND Hà Nội được tạm ứng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc từ nguồn huy động theo chế độ quy định cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn vốn huy động.

Đối với vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn ưu đãi khác, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi khác cho Thủ đô để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.

Cũng theo dự thảo, Hà Nội được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; ngân sách Thành phố có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các chi phí liên quan.

Thủ đô cũng được vay lại vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố theo nguyên tắc: UBND thành phố Hà Nội xây dựng phương án, lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại để thực hiện các chương trình, dự án theo đề nghị của UBND Thành phố. Thành phố có trách nhiệm bố trí ngân sách Thành phố để hoàn trả gốc, lãi theo quy định của pháp luật.

Khi có nhu cầu vay vốn đầu tư, UBND thành phố lập phương án vay bù đắp bội chi ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

Vốn vay đầu tư cho các chương trình, dự án bảo đảm các nguyên tắc: chương trình, dự án sử dụng vốn vay đầu tư phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội; chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; công trình, dự án đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền. Thành phố phải bố trí ngân sách địa phương trả hết nợ (gốc, lãi) khi đến hạn.

Dành ODA cho TP HCM

Đối với TP HCM, theo dự thảo, hàng năm, nếu tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quyết định, và thu ngân sách trung ương trên địa bàn tăng so với dự toán giao cho thành phố, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định mức thưởng và bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu ngân sách Trung ương.

Hàng năm, nếu số thực hiện thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố tăng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, ngân sách thành phố được thưởng một phần, nhưng không quá 30% số tăng thu này, và không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

Thành phố cũng sẽ được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương một phần không quá 70% tổng số tăng thu ngân sách Trung ương so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố còn lại, (sau khi thực hiện thưởng vượt thu) và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

Dự thảo của Bộ Tài chính cũng đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi khác của Chính phủ cho TP HCM.

Ngoài nguồn vốn huy động cho các dự án, công trình thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi vốn, UBND thành phố quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc huy động đầu tư theo các hình thức: BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành), BT (xây dựng - chuyển giao) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố được quyền quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho Thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ. Riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP HCM có trách nhiệm tiếp tục củng cố và phát triển "Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh" và các quỹ tài chính khác theo quy định của pháp luật để huy động sự tham gia đóng góp của các thành phần kinh tế, các tổ chức và cá nhân cho ngân sách thành phố, nhằm tăng cường khả năng thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển Thành phố.

Theo Báo Hải Quan