Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại buổi làm việc với cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP.

Phòng, chống tội phạm là một công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, cơ quan Thường trực và bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP phải chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm.

Trước mắt, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn cơ chế phối hợp, chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của từng Thành viên Ban Chỉ đạo.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xây dựng các đề án thành phần của Chiến lược trong năm 2016.

Bên cạnh đó, rà soát các nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo để chủ động tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ và các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người.

Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cơ quan Thường trực xây dựng Kế hoạch thành lập các Đoàn công tác do các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại một số địa phương trọng điểm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cơ quan Thường trực và bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực các cơ quan và cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm về khả năng phát hiện, dự báo chính xác, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống; ưu tiên cho công tác giám định đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử; có cơ chế phù hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp cho công tác phòng, chống tội phạm.

Nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành do lãnh đạo Chính phủ đứng đầu cùng có chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm theo hướng bảo đảm tính thống nhất, không trùng dẫm trong công tác chỉ đạo.

X.T