Quốc hội thông qua Luật Đấu giá tài sản

VietTimes -- Ngày 17/11, với 84,41% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản bao gồm 8 chương, 81 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.
Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.
Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Tại báo cáo giải trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dẫn yêu cầu tại Nghị quyết Trung ương 4, nhấn mạnh việc giao thẩm quyền và nâng cao năng lực của VAMC trong mua bán nợ theo giá thị trường gắn với xử lý tài sản thế chấp, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ nợ. Đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp để xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu trong nền kinh tế.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, giữ quy định về đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam tại dự thảo luật.

Đồng thời, bổ sung tại một số điều, khoản quy định chung một cách chặt chẽ, minh bạch, khách quan, tránh thất thoát tài sản Nhà nước, tăng cường trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm nợ xấu của tổ chức này.

Cụ thể, không cho phép tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam bán đấu giá theo trình tự, thủ tục rút gọn mà giao Chính phủ quy định chi tiết việc đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, bổ sung nghĩa vụ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam ngoài các nghĩa vụ như yêu cầu cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân.