Quảng Ngãi: Yêu cầu cấp Phó không được đi họp thay cấp Trưởng

VietTimes -- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chấn chỉnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh và yêu cầu thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp tham dự các cuộc họp quan trọng để báo cáo, không được cử cấp phó đi thay.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chấn chỉnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh và yêu cầu thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp tham dự các cuộc họp quan trọng để báo cáo, không được cử cấp phó đi thay (ảnh quangngai.gov.vn)
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chấn chỉnh công tác tham mưu cho UBND tỉnh và yêu cầu thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp tham dự các cuộc họp quan trọng để báo cáo, không được cử cấp phó đi thay (ảnh quangngai.gov.vn)
Theo công văn số 1541/UBND-NC của UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh công tác tham mưu trình UBND tỉnh, khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp bàn về những nội dung về công tác cán bộ, kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách quan trọng có mời Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự để báo cáo và giải trình tại cuộc họp thì Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp tham dự, không được cử cấp phó đi thay.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất phải đảm bảo chất lượng và thời gian. Đối với những nội dung: Công tác cán bộ, kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách quan trọng, mang tính định hướng thì người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp tham mưu và chịu trách nhiệm chính.
Đối với những nội dung khi được giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị nào nếu tham mưu không đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng theo yêu cầu, bị UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh trả và yêu cầu hoàn chỉnh lại thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.