Ông Đào Ngọc Dung tái cử Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 được tín nhiệm cao bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra sau ba ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao.

Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa 12 gồm 55 Ủy viên, trong đó có 6 Ủy viên nữ. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 15 người, bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 người.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 được tín nhiệm cao bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí được Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới bầu đều là những đảng viên tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, trí tuệ, uy tín, năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, tính kế thừa, cơ bản bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sôi nổi thảo luận và thống nhất cao với các Báo cáo, đi sâu phân tích làm rõ những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ.

Đại hội khẳng định nhiệm kỳ 2010-2015, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhất là tham mưu, thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn về đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, cũng như những quyết sách lớn về xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của đất nước.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của Đảng và nguyện vọng, niềm tin của nhân dân.

Với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng sự thật, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã đúc rút bốn bài học kinh nghiệm quý báu: về sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của cấp ủy đảng; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết.

Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với những nội dung quan trọng, đánh giá kết quả khái quát, toàn diện của khóa XI và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã xác định mục tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Trong nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh, trọng tâm là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Một số khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020 là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; Tăng cường phối hợp công tác giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Theo Vietnam+