Năm 2017, Hà Nội sẽ kịp thời xử lý đơn tố cáo tham nhũng

VietTimes -- Hà Nội đặt kế hoạch năm sau nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt sẽ xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong đó, tăng cường công khai, minh bạch; đây mạnh cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; nghiêm túc chấp hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Thành phố đặt kế hoạch nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị”.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, GPMB, giải quyết các TTHC có liên quan đến đất đai; tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản công...

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng chống tham nhũng.