Năm 2015, MHB và BIDV sẽ hoàn tất đề án sáp nhập

Từ quý IV/2014, MHB đã phối hợp với BIDV triển khai xây dựng đề án sáp nhập theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Năm 2015, MHB và BIDV sẽ hoàn tất đề án sáp nhập

Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vừa thông báo triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/4/2015.

Theo tài liệu công bố trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, MHB cho biết đầu năm 2014 đã hoàn tất việc xây dựng đề án tái cơ cấu đến năm 2015 trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Từ quý IV/2014, MHB đã phối hợp với BIDV triển khai xây dựng đề án sáp nhập theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Với định hướng hoạt động năm 2015, MHB sẽ phối hợp với BIDV để hoàn tất đề án sáp nhập theo chỉ đạo của NHNN.

Năm 2014, tổng tài sản của MHB tăng 17,4%, đạt 45.313 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tăng 14,4% đạt trên 37.000 tỷ đồng, trong đó vốn huy động ổn định từ thị trường I đạt 79% tổng huy động vốn; Tỷ lệ tiền gửi thanh toán/vốn huy động là 23,9%.

Tăng trưởng tín dụng 13,8%, tổng dư nợ đạt trên 30.605 tỷ đồng (bao gồm cả phần bán cho VAMC và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro năm 2014).

MHB đạt lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng VAMC 353 tỷ đồng. Riêng dự phòng rủi ro tín dụng và trái phiếu VAMC đã trích trong năm là 191 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2014 của MHB đạt 162 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,72%.

Theo Bizlive