Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa XII:

Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban bí thư

VietTimes -- Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Khóa XII
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, Khóa XII

Tại Hội nghị TƯ lần này các Ủy viên Trung ương sẽ cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, đề cập đến nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là một chủ trương mới, đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng".
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:  "việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng". 

Quốc hội khóa XIII và khóa XIV đã 3 lần tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XI (tháng 1/2015), chúng ta cũng đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Thực hiện chương trình toàn khóa, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư - là những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cho nên rất hệ trọng và nhạy cảm, liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng.

Trường hợp ông Đinh Thế Huynh không lấy phiếu tín nhiệm

Hiện nay, tổng số Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 24 người. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương lần này, chỉ 21 lãnh đạo cấp cao gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 thành viên Ban Bí thư được lấy phiếu tín nhiệm. Có ba trường hợp không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm gồm Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh (do đang nghỉ chữa bệnh dài ngày) và hai thành viên Ban Bí thư gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (do mới được trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9/5, chưa đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm).

Những người có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch

Theo quy định, các Ủy viên Trung ương sẽ căn cứ vào hai nhóm nội dung để đánh giá mức tín nhiệm gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống gồm có: Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tinh thần trách nhiệm trong công việc; thái độ phục vụ nhân dân; chấp hành sự phân công của tổ chức; Việc chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con về đạo đức, lối sống và chấp hành chính sách, pháp luật...

Năng lực thực tiễn thì thể hiện qua kết quả lãnh đạo cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực được phân công; Tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành; năng lực dự báo, xử lý tình huống khó, phức tạp; Kết quả, chất lượng tham mưu, đề xuất về lĩnh vực được phân công phụ trách; năng lực phát hiện, đào tạo, sử dụng người có đức, có tài trong công việc...

Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.
 Những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. 

Ban Tổ chức Trung ương sẽ chuẩn bị phiếu tín nhiệm; trên phiếu có danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; tiêu chí lấy tín nhiệm và có đóng dấu treo của Ban Chấp hành Trung ương; đề xuất thành phần nhân sự Ban kiểm phiếu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm do Bộ Chính trị chủ trì. Sau khi các Ủy viên Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ làm việc và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.

Kết quả tín nhiệm được sử dụng để tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Theo quy định, những người có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch các chức vụ cao hơn. Còn những người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Dự kiến Hội nghị Trung ương 9 sẽ bế mạc vào ngày 28/12/2018.