Hàng loạt điểm mới trong thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng

Không giới hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mà cả cán bộ công chức, viên chức đã được quy hoạch vào chức vụ, chức danh tương đương ở trong từng bộ, từng ngành, từng địa phương nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì cũng được tham gia dự tuyển

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Đó là một trong số những điểm mới trong Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng” đã được Bộ Chính trị thông qua và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chia sẻ trong Chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời  tối 27/9.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã xác định tiếp tục thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến 2020. Trong đó, khẳng định phải đổi mới cách tuyển chọn cán bộ. 

Trong thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện thí điểm chưa thống nhất về tiêu chí.

Hơn nữa, cách thức thi tuyển còn khác nhau như phạm vi đối tượng tham gia dự tuyển được mở rộng, có cơ quan, tổ chức, đơn vị không quy định đối tượng tham gia dự tuyển phải nằm trong diện quy hoạch. 

Có những cơ quan, đơn vị lại mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển đến các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp. Hay là lấy việc thi tuyển để thay thế cho toàn bộ quy trình tuyển chọn cán bộ hiện nay. Về môn thi viết, cũng thực hiện tương tự như các môn thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức.

Do đó, việc xây dựng một đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hàng loạt điểm mới trong Đề án được Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nêu ra như:

Thứ nhất, Đề án quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia dự tuyển và phải chịu trách nhiệm chính về nhân sự này nếu được bổ nhiệm.

Thứ hai, phạm vi, đối tượng tham gia dự tuyển được mở rộng. Không giới hạn trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mà cả cán bộ công chức, viên chức đã được quy hoạch vào chức vụ, chức danh tương đương ở trong từng bộ, từng ngành, từng địa phương nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì cũng được tham gia dự tuyển. Trường hợp những người tham gia dự tuyển không nằm trong diện quy hoạch thì phải được cấp ủy đảng có thẩm quyền đồng ý.

Thứ ba, bổ sung vào trong quy trình là người tham gia dự tuyển phải thực hiện một bài thi viết là môn thi điều kiện. Nếu đạt 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 thì ứng viên này mới tiếp tục được trình bày, bảo vệ chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm trong hội nghị công chức, viên chức.

Thứ tư, nội dung và kết cấu phiếu tín nhiệm đã được thay đổi. Ngoài phần thứ nhất có một số thông tin liên quan đến người tham gia dự tuyển, phần thứ hai mới là phần chính, là nội dung về đánh giá mức độ tín nhiệm của người tham gia dự tuyển.

Trong phần này có 3 nội dung, đầu tiên là phẩm chất, tư cách đạo đức của người tham gia dự tuyển, phần thứ hai là trình độ, thể hiện qua sự am hiểu về ngành, lĩnh vực tham gia dự tuyển và phần thứ ba là năng lực, thể hiện ở việc nói được, viết được, làm được. Ba nội dung này được thể hiện qua mức độ đạt và không đạt.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ cũng cho biết thêm, theo tinh thần cơ bản của Đề án được Bộ Chính trị thông qua, phạm vi áp dụng thí điểm tập trung vào 1/3 số bộ, ban, ngành ở Trung ương và số 1/3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian thực hiện thí điểm từ quý 3/2015 tới quý 3/2018.

Các bộ, ngành, địa phương được chọn thí điểm phải xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến. Trên cơ sở đó, tiến hành thực hiện đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng.

Theo Infonet