Hà Nội yêu cầu quận huyện nhận xe biếu tặng "phải đúng quy định"

VietTimes -- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã không được nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong nội dung Công văn số 1586/UBND-KT, vừa ban hành, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng.

Trong đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo không được nhận xe biếu tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đề nghị cho, tặng quà: phải thực hiện xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao, có trách nhiệm lập hồ sơ, gửi Sở Tài chính để thẩm định, rà soát, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định theo quy định.

Việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tô chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thực hiện rà soát số xe ô tô hiện có, báo cáo Sở Tài chính để xử lý theo quy định đối với xe ô tô dôi dư, xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn khi vận hành.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra việc thanh lý xe ô tô của các cơ quan, tổ chức đơn vị trong thời gian qua, chủ động xử lý đối với những vi phạm thuộc thẩm quyền; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý đối với những sai phạm vượt thẩm quyền. Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 5/2017.

Đối với những xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố đã thực hiện thanh lý, đề nghị Công an thành phố Hà Nội rà soát, thu hồi biển kiểm soát xe ô tô, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô theo đúng quy định hiện hành.