Hà Nội tinh giản được 171 trưởng, phó phòng, ban

VietTimes -- Đến nay, toàn Thành phố Hà Nội đã tinh giản được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban, 136 phó phòng, ban.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội báo cáo Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội báo cáo Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện

Chiều 17/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), các kết luận của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020.

Theo Báo cáo của Hà Nội, khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố có 50 đơn vị với 3.550 biên chế được TƯ giao. Số biên chế hiện có là 3.183 biên chế, còn 244 biên chế đã giao nhưng chưa sử dụng.

Khối các cơ quan chính quyền cấp thành phố và cấp huyện của Hà Nội có 54 cơ quan với 9.267 biên chế được giao, hiện có 9.046 biên chế; Toàn Thành phố cũng có 2.638 đơn vị sự nghiệp công lập với 133.793 biên chế được giao, số viên chức hiện có là 125.450 người.

Qua thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đến nay Thành phố đã giảm được 55 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 35 trưởng phòng, ban, 136 phó phòng, ban. Riêng khối các cơ quan trực thuộc UBND TP, đã hoàn thành việc sắp xếp tại 22/22 sở và tương đương. Sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban so với hiện tại (tương đương giảm 22,5%), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Theo Kế hoạch của Thành ủy, tỷ lệ tinh giản biên chế được xác định theo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%, số cán bộ, công chức, viên chức; tuyển mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định; tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy, các cơ quan chuyên môn theo hướng thu gọn đầu mối.