Hà Nội: Siết chặt quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, tổ chức, đoàn thể, ... rà soát các văn bản, quy định có liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 1551/UBND-KT về việc rà soát, cơ cấu lại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các văn bản, quy định có liên quan về quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hiện hành do đơn vị quản lý (nếu có), trên cơ sở đó, có văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, chế độ quản lý tài chính, báo cáo quyết toán tài chính quỹ,..đảm bảo phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước gửi Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Tiếp tục rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách; đánh giá hiệu quả hoạt động đế trên cơ sở đó, đề xuất việc quyết định dừng hoạt động hoặc cơ cấu lại các Quỹ theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/10/2015 của Chủ tịch UBND TP về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính trước ngày 1/10 hàng năm để tổng hợp, trình UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường giám sát, thanh tra và kiểm tra hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước; bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn tài chính nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính nhà nước, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ; phân loại và xác định rõ mô hình tổ chức để quản lý phù hợp. UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Công văn nêu rõ, mục đích của việc rà soát là để phát huy hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của TP, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.