Hà Nội sẽ xử lý lãnh đạo DNNN không thực hiện cổ phần hóa

VietTimes -- UBND Hà Nội giao Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu sở, ngành, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài chính rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố theo hướng phân định rõ trách nhiệm của các thành viên, các Sở, ngành, tạo sự chủ động và kịp thời trong giải quyết và xử lý các công việc liên quan đến công tác sắp xếp, cổ phần hóa, báo cáo UBND Thành phố.

Căn cứ các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất UBND Thành phố các cơ chế, phương thức thoái vốn nhà nước: Đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; xác định giá khởi điểm chào bán đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND Thành phố danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố thực hiện chuyển thành công ty cổ phần.

Nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, có kinh nghiệm, có mục tiêu gắn bó lâu dài đối với doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước và doanh nghiệp đã hoàn thành công tác cổ phần hóa thực hiện công bố thông tin, đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo dõi, đôn đốc; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan, phát hiện những vấn đề vướng mắc, đột xuất, cấp bách phát sinh để kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

Định kỳ hàng tháng tham mưu tổ chức giao ban giữa các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND Thành phố về thực hiện chính sách, chế độ đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả.

Trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.