Hà Nội sắp tổng điều tra kinh tế năm 2017

VietTimes -- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi chính phủ thỏa mãn cả ba điều kiện: Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.

Cuộc tổng điều tra không bao gồm các đối tượng: Các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); các đoàn ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra được chia thành 04 khối: Khối doanh nghiệp; khối hành chính, sự nghiệp; khối cá thể; khối tôn giáo.

Về thời điểm tổng điều tra: Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 1/7/2017.

Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin (15 ngày), từ ngày 1 đến 15/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017.

Đối với khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến 31/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017.

Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/6/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017.