Hà Nội nghiên cứu “thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo”

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND quận, huyện, thị xã”.
Chính sách thu hút nhân tài và chất lượng cán bộ công chức luôn được Hà Nội quan tâm trong nhiều năm qua
Chính sách thu hút nhân tài và chất lượng cán bộ công chức luôn được Hà Nội quan tâm trong nhiều năm qua

Ban Chỉ đạo Chương trình 08 Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác năm 2015 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2011-2015”.

Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cần tiếp tục thực hiện, hoàn thành trong thời gian tới như: Nghiên cứu, xây dựng Đề án “Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và UBND quận, huyện, thị xã”.

Một số chỉ tiêu cần hoàn thành như: 100% các thủ tục hành chính (theo quy định của trung ương) có liên quan đến các tổ chức và cá nhân được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đào tạo 1.000 công chức nguồn; 100% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; 100% các xã được lắp đặt phần mềm hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính…

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung về công tác cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện cải cách hành chính năm 2015; tổ chức triển khai kế hoạch thí điểm xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố.

Cùng với đó, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế nhằm phát huy mọi nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Hà Nội cũng sẽ đánh giá kết quả việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố để tiếp tục nhân rộng mô hình. Đồng thời thực hiện chính sách tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy các sở và các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo kế hoạch và đột xuất không báo trước.

Theo Infonet