Hà Nội: Chuẩn bị thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình UBND thành phố quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai một cấp) trước ngày 25/3/2015.
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, số 10 Đặng Dung.
Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, số 10 Đặng Dung.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án VLAP TP. Hà Nội, UBND các huyện: Đan Phượng, Ứng Hòa, Quốc Oai tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành các gói thầu dịch vụ kỹ thuật của dự án VLAP (dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai) theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý đất đai.

Trước đó, Tổng cục Quản lý đất đai có văn bản số 1910/TCQLĐĐ, trong đó, đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án VLAP tỉnh rà soát các gói thầu dịch vụ kỹ thuật, phân loại, đánh giá đúng hiện trạng của từng gói thầu để có kế hoạch, biện pháp xử lý cụ thể đảm bảo tất cả các gói thầu đều hoàn thành, đóng gói, thanh lý trước 30/6/2015 và có cam kết hoàn thành gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 20/03/2015 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

Tập trung nhân lực và thời gian, tăng cường đôn đốc phối hợp với các nhà thầu để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ kê khai đăng ký, ký và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Chỉ đạo rà soát các trường hợp còn vướng mắc chưa kê khai, đăng ký và chưa cấp giấy chứng nhận để có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ để nâng cao kết quả cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Tiếp tục kiện toàn các Văn phòng đăng ký đất đai để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tại địa phương, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, khai thác có hiệu quả sản phẩm của dự án.

Theo Hà Nội Mới