Hà Nội: Chấm dứt ngay việc hợp tác, liên doanh, cho thuê trái quy định đất công

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay việc hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng.
Hà Nội chấn chỉnh việc việc cho thuê, mượn, hợp tác, liên doanh trái quy định đất công - Ảnh: Hà Nội mới.
Hà Nội chấn chỉnh việc việc cho thuê, mượn, hợp tác, liên doanh trái quy định đất công - Ảnh: Hà Nội mới.

Ông Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị.

Với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm, cơ sở tập trung đông người trong đô thị, đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và không để thất thoát tài sản nhà nước, UBND TP yêu cầu Thủ tưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi triển khai Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị của Thủ tướng trên địa bàn TP. Hà Nội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng cho đến khi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các trường hợp bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đang xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Việc này, ông Nguyễn Đức Chung giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên qua tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 86/2010/QĐ-TTg, báo cáo UBND TP trước ngày 30/11/2017 để gửi Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét.