Giành 150.000 USD cải thiện cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV tại Đà Nẵng

VietTimes -- Sáng 4/11, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng vừa ký Biên bản ghi nhớ với Tổ chức VNHIP thực hiện Dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV/AIDS.
Sáng 4/11, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng vừa ký Biên bản ghi nhớ với Tổ chức VNHIP thực hiện Dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV/AIDS.
Sáng 4/11, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng vừa ký Biên bản ghi nhớ với Tổ chức VNHIP thực hiện Dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ nhiễm HIV/AIDS.

Dự án Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trẻ em và thanh niên bị nhiễm HIV dưới 25 tuổi trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian 5 năm từ 2017-2021. Các đối tượng thụ hưởng sẽ được cung cấp học bổng, các phương tiện và điều kiện học tập cho trẻ em và thanh niên nhiễm HIV đi học ở các bậc học từ mẫu giáo đến đại học; Trang bị kỹ năng sống và hỗ trợ trẻ em và thanh niên nhiễm HIV tham gia các hoạt động xã hội; 

Hỗ trợ kinh phí hoặc vốn cho các gia đình phát triển sinh kế và có việc làm tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho các gia đình có trẻ em nhiễm HIV; Hỗ trợ nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhiễm HIV nhằm nâng cao sức khỏe cho trẻ em và thanh niên bị nhiễm HIV...với tổng kinh phí tài trợ là 150.000 USD.