ĐHCĐ SBT: Trả cổ tức 6%, tính chuyện đổi tên sau sáp nhập BHS

VietTimes -- HĐQT CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) vừa công bố thư mời và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên, niên độ 2016 – 2017, thông qua nhiều nội dung quan trọng.
CTCP Thành Thành Công Tây Ninh dự tính đổi tên thành CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (Nguồn: SBT)
CTCP Thành Thành Công Tây Ninh dự tính đổi tên thành CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (Nguồn: SBT)

HĐQT SBT trình Đại hội cổ đông thường niên về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty niên độ 2017 – 2018. Cụ thể, theo kế hoạch, sản lượng đường tiêu thụ đạt 515.000 tấn; doanh thu hợp nhất đạt 9.900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2016 – 30/06/2017, trong tổng số 306,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối, SBT dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 10% LNST; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST); trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành 1 tỷ đồng; Trích kinh phí hoạt động HĐQT (niên độ 2016 – 2017) 4 tỷ đồng.

SBT dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu, số lượng phát hành dự kiến 33,42 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị 334,21 tỷ đồng.

ĐHCĐ SBT: Trả cổ tức 6%, tính chuyện đổi tên sau sáp nhập BHS ảnh 1CTCP Thành Thành Công Tây Ninh dự tính đổi tên thành CTCP Thành Thành Công Biên Hòa
(Nguồn: SBT)

Tại đại hội lần này, ĐHĐCĐ thường niên sẽ xem xét tờ trình xin chủ trương thay đổi tên công ty. Theo đó, SBT dự kiến sẽ đổi tên thành: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (viết tắt: TTC - BH). Mục đích nhằm giữ gìn những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa cũng như gia tăng vị thế của SBT sau sáp nhập.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo SBT trình đại hội cổ đông thông qua phương án mua lại 83,55 triệu cổ phần để làm cổ phiếu quỹ, tương đương với 15% số lượng cổ phần đã phát hành.

Ngoài ra, Đại hội lần này sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng có liên quan đến hoạt động quản trị khác.  

Thành phần tham dự Đại hội là các Cổ đông sở hữu cổ phiếu mã SBT theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/11/2017. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 15/11/2017.

Đại hội dự kiến tổ chức vào 13h30 thứ Hai ngày 20/11/2017 tại Hội trường của CTCP Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

SBT giải trình chậm công bố thông tin sau sáp nhập CTCP Đường Biên Hòa (BHS)

Đến thời điểm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý, SBT vẫn đang trong giai đoạn vừa hoàn tất việc sáp nhập BHS và SBT. Với số lượng lớn công ty con sau sáp nhập gồm 20 công ty con và 6 công ty liên kết, số liệu phát sinh nhiều và ghi nhận chưa đồng nhất nên việc tập hợp thông tin để lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng quý trong niên độ 2017 – 2018 rất khó khăn và phức tạp, cần nhiều thời gian phối hợp thực hiện và xử lý phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.