Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số

VietTimes -- Danh mục này nhằm hệ thống hóa các sản phẩm chuyên ngành công nghiệp nội dung thông tin số để làm sở cứ phục vụ cho các hoạt động đầu tư, áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm nội dung thông tin số.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vừa qua, Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký về danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.

Phạm vi điều chỉnh danh mục sản phẩm nội dung thông tin số gồm các loại sản phẩm nội dung thông tin số thuộc các nhóm được quy định tại Khoản 11 Điều 3 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007, được chia theo chức năng, tính năng của sản phẩm.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm nội dung thông tin số tại Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường, chính sách phát triển công nghệ thông tin và yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, Vụ CNTT nghiên cứu trình Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉnh sửa, bổ sung Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017