Đà Nẵng: Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 27,7m2 nhà/người

VietTimes -- Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP từ 26,3m2/người lên 27,7m2/người và đến 2030 sẽ là 31,2 m2/người.

Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP từ 26,3m2/người lên 27,7m2/người và đến 2030 sẽ là 31,2 m2/người.

Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP từ 26,3m2/người lên 27,7m2/người và đến 2030 sẽ là 31,2 m2/người.

Đây là nội dung Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và định hướng đến 2030 sẽ được UBND TP Đà Nẵng đưa ra tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày mai (5/12)

Theo đó, từ năm 2009 đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt và triển khai xây dựng 7.000 căn hộ phục vụ Chương trình có nhà ở cho nhân dân trên địa bàn; đồng thời phê duyệt và triển khai xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay vấn đề cần được xem xét, cân đối toàn diện để thực hiện tốt Chương trình “thành phố 4 an” trên cơ sở huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước đến xã hội hóa. Theo mục tiêu, đến năm 2020, nâng diện tích bình quân đầu người toàn TP từ 26,3m2/người lên 27,7 m2/người. Trong đó khu vực đô thị là 27,8m2/người; nông thôn là 27,3m2/người. 

Đầu tư xây dựng thêm 10.551.540 ngàn m2 sàn nhà ở (khu vực đô thị là 9.791.203 m2 sàn; khu vực nông thôn là 760.337 m2 sàn). Trong đó nhà ở thương mại 2.412.293 m2 sàn; nhà ở công nhân lao động 177.030 m2 sàn; nhà ở cho HS-SV là 36.400 m2 sàn; nhà ở xã hội bố trí chung cho đối tương chính sách là 184.600 m2 sàn; Nhà ở dân tự xây là 7.687.577 m2 sàn; nhà ở xây mới cho người có công là 53.640 m2 sàn; Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án nhà ở đạt 69,9%;...

Nguồn vốn đối với giai đoạn này ước khoảng 57.391,43 tỷ đồng. Trong đó vốn các doanh nghiệp đầu tư khoảng 25.946,29 tỷ đồng; vốn người dân: 30.878,43 tỷ đồng; vốn ngân sách TƯ: 71,24 tỷ đồng; vốn ngân sách TP: 495,73 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2030 sẽ nâng diện tích bình quân đầu người toàn TP lên mức 31,2m2/người (đến năm 2030). Trong đó khu vực đô thị là 31,5m2/người; nông thôn là 29,0m2/người;

Đầu tư xây dựng thêm 22.843,487 ngàn m2 sàn nhà ở (khu vực đô thị 21.297.837 m2 sàn; khu vực nông thôn 1.545.650 m2 sàn). Trong đó nhà ở thương mại là 9.231.321 m2 sàn; Nhà ở công nhân tại các KCN là 561.250 m2 sàn; nhà ở sinh viên là 76.973m2 sàn; nhà ở xã hội cho đối tượng chính sách là 394.888 m2 sàn; Nhà ở dân tự xây là 12.579.056 m2 sàn; Tỷ lệ nhà chung ciw trong các dự án nhà ở đạt trên 70%;…

Nguồn vốn đối với giai đoạn 2021-2030 ước khoảng 154.855,95 tỷ đồng. Trong đó vốn các doanh nghiệp đầu tư khoảng 203.305,70 tỷ đồng; vốn người dân: 50.316,23 tỷ đồng; vốn ngân sách TP: 1.234,02 tỷ đồng.

Việc phát triển phải tuân thủ chặt chẽ định hướng Quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.