Công điện của Thủ tướng nhằm thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2016

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nội dung công điện như sau:

Qua 8 tháng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh trong nước còn khó khăn; tăng trưởng của cả ba khu vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều thấp hơn cùng kỳ; xuất khẩu tăng chậm lại. Tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong khi đó, kinh tế thế giới được dự báo phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm, giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp.  

Trước những thời cơ thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, khả năng đạt một số chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong kế hoạch gặp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có sự quyết tâm lớn, đặc biệt là trong hành động. Để phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tư nhân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục nhanh nhất các mặt còn hạn chế yếu kém trong 8 tháng qua; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất; năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu; chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chính sách mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả; thực hiện tất cả các nhiệm vụ, công việc được giao với trách nhiệm cao nhất gắn với vai trò người đứng đầu, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm giải trình trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân nếu các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực không đạt kế hoạch đề ra.

2. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tranh thủ những thời cơ, khắc phục những khó khăn thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật; truyền cảm hứng sáng tạo và khởi nghiệp tới các doanh nhân, các nhà đầu tư, khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và cho đất nước.

3. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng và Nhân dân tăng cường giám sát, tích cực phối hợp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo luật định để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thúc đẩy các mặt công tác trên mọi lĩnh vực của các cơ quan đạt kết quả cao nhất. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng quần chúng nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Triển khai ngay việc rà soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay việc rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 19/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương. Thực hiện Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/8/2016, Tổ công tác đã thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hai Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 01/01/2016 – 22/8/2016. Kết quả kiểm tra đã được báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, được Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đánh giá cao; bước đầu có tác dụng lan tỏa, đáp ứng sự trông đợi của người dân và sự kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ; số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quá hạn thực hiện đã giảm rõ rệt so với trước đó.

Để bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được thực hiện theo đúng yêu cầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tự tiến hành kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (Hệ thống QLCSDLTD) kết nối, liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến bộ, cơ quan, địa phương, đồng thời rà soát các nhiệm vụ giao qua đường văn bản mà bộ, cơ quan, địa phương đã nhận được (bao gồm cả nhiệm vụ giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật; văn bản quy phạm pháp luật), khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo kết quả tự kiểm tra của bộ, cơ quan, địa phương phải đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ giao, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị của bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả việc điều chỉnh nhiệm vụ, điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong trường hợp nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao không đủ thời gian, nguồn lực để thực hiện hoặc có nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan nhưng giữa các bộ, cơ quan có ý  kiến, quan điểm giải quyết khác nhau thì phải kịp thời thông báo với Văn phòng Chính phủ để có giải pháp xử lý hoặc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.