Chính phủ yêu cầu tập trung rà soát, cắt giảm TTHC không cần thiết

VietTimes -- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có công văn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internert

Ảnh minh họa. Nguồn: Internert

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền quản lý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó thủ tướng yêu cầu định kỳ 6 tháng/lần phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết kịp thời, triệt để phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác cải cách TTHC và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, bảo đảm chỉ ban hành những TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp.

Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các nhóm TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg; các Bộ: Công an, Nội vụ, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông tổ chức thực thi có hiệu quả phương án đơn giản hóa các nhóm TTHC theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những bộ, ngành, địa phương thực hiện không nghiêm, hình thức các nhiệm vụ nêu trên.