Chính phủ lên phương án cho kỳ phân bổ vốn IDA cuối cùng

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Cuộc họp về tình hình chuẩn bị và phê duyệt các chương trình, dự án sử dụng vốn phân bổ trong Kỳ IDA 17 của WB và các dự án ODA còn lại của các nhà tài trợ (trong tài khóa 2016).
Chính phủ lên phương án cho kỳ phân bổ vốn IDA cuối cùng

Theo thông báo kết luận, Kỳ IDA 17 là kỳ cuối cùng Ngân hàng Thế giới (WB) phân bổ vốn IDA (nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới - WB) cho Việt Nam giai đoạn 2014-2017, sau đó Việt Nam có thể phải chuyển sang vay nguồn vốn vay ưu đãi.

Do vậy, các cơ quan quản lý tổng hợp và các cơ quan liên quan phải tập trung chỉ đạo, hoàn tất thủ tục theo quy định để tiếp nhận được toàn bộ và kịp thời nguồn vốn IDA đã phân bổ cho Việt Nam, đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Đối với 02 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” và “Nâng cao hiệu quả giáo viên” vay vốn IDA, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ nguyên phạm vi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” phù hợp với lượng vốn IDA được phân bổ cho Dự án; việc mở rộng phạm vi Dự án sẽ được xem xét sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 2 dự án; các cơ quan liên quan hoàn tất các quy trình, thủ tục cần thiết trước ngày 20/5/2016 để bảo đảm đủ thời gian đàm phán, tiếp nhận dự án trong tài khóa 2016 của WB theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc đàm phán kỹ thuật đối với 02 Dự án sử dụng vốn IDA nói trên và các dự án IDA còn lại trong tài khóa 2016.

Đối với các dự án của tài khóa 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tiếp nhận trong năm tài khóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát danh sách các dự án thuộc tài khóa 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án đề xuất cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để phê duyệt chủ trương đầu tư, loại bỏ các dự án không hiệu quả.

Các cơ quan chủ quản dự án thực hiện rà soát công tác chuẩn bị trên nguyên tắc: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các hoạt động tăng cường năng lực, tăng cường cho vay lại đối với nguồn vốn này.

Để có cơ sở xác định khả năng tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong trung hạn, bảo đảm an toàn nợ công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo tỷ trọng vốn vay ODA và vay ưu đãi trong tổng đầu tư ngân sách nhà nước, khả năng cân đối vốn đối ứng để thực hiện.

Việc sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải đặt trong tổng thể an toàn nợ công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công.

X.T