Chính phủ giao địa phương chịu trách nhiệm trả nợ vốn ODA

Tại Hạ Long, một dự án ODA vừa được Thủ tướng phê duyệt vốn theo hướng Chính phủ vay nước ngoài và cấp cho địa phương 70%, còn tỉnh Quảng Ninh vay lại của Chính phủ 30%.
Chính phủ giao địa phương chịu trách nhiệm trả nợ vốn ODA

Một trong những giải pháp đặt ra là Chính phủ chuyển giao cho địa phương một phần trách nhiệm trả nợ vốn ODA. Tại Hạ Long, một dự án ODA vừa được Thủ tướng phê duyệt vốn theo hướng Chính phủ vay nước ngoài và cấp cho địa phương 70%, còn tỉnh Quảng Ninh vay lại của Chính phủ 30%.

Điều này không giống như các dự án ODA khác được Chính phủ cấp toàn bộ vốn vay như trước đây. Đây là dự án ODA đầu tiên được cấp vốn theo hướng cho địa phương vay lại một phần theo Chỉ thị 02.

Chủ trương chuyển giao địa phương gánh một phần trách nhiệm trả nợ vốn ODA chỉ là một trong hàng loạt các biện pháp của Chỉ thị 02 đã được triển khai trong thực tế nhằm tăng hiệu quả quản lý nợ công.

Theo VTV