Bản tin doanh nghiệp niêm yết ngày 25/7

VietTimes - STK trả cổ tức năm 2016, LEC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, CNH xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.. sẽ là những thông tin mà NĐT cần quan tâm ngày 25/7.
Sợi Thế Kỷ sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 với tỷ lệ 100:12 - Ảnh: Internet
Sợi Thế Kỷ sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 với tỷ lệ 100:12 - Ảnh: Internet

STK trả cổ tức cổ phiếu năm 2016

Ngày 25/7 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 của CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã CK: STK – HOSE), tỷ lệ thực hiện là 100: 12 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 12 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 12%, cổ đông A được nhận: 107 x 12% = 12,84 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,84 cổ phiếu được hủy bỏ.

LEC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

CTCP Bất động sản điện lực Miền Trung (Mã CK: LEC – HOSE) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Ngày 25/7 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông, tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết). Thời gian và địa điểm sẽ được LEC thông báo trong thư mời họp đại hội cổ đông.

Theo LEC, nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần này là để điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn tỷ lệ phát hành 1:2,1. Qua đó, LEC sẽ tăng vốn điều lệ lên 809,1 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu huy động vốn; phê duyệt phương án M&A với CTCP đầu tư xây dựng P&P bằng vốn tự có; điều chỉnh Điều lệ theo quy định với Công ty niêm yết; thông qua quy chế quản trị Công ty; phê duyệt việc miễn nhiễm thành viên ban Kiểm soát cũ, bổ nhiệm thành viên ban Kiểm soát mới.

SBL lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu (Mã CK: SBL – UPCoM) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết), ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/7, thời gian thực hiện là ngày 8/8/2017.

SBL sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền chiết chai mới 100%, tiến độ thực hiện và vay vốn ngân hàng để thực hiện phương án đầu tư dây chuyền chiết chai.

AGC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

CTCP Cà phê An Giang (Mã CK: AGC – Đại chúng chưa niêm yết) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2017, dự kiện sẽ thực hiện trong tháng 8/2017. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 25/7, tỷ lệ thực hiện 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Theo AGC, nội dung họp sẽ bao gồm: Báo cáo HĐQT và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty; thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết qủa kinh doanh; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và sẽ thảo luận một số vấn đề khác.

PAP tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác cảng Phước An (Mã CK: PAP) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2017, nội dung họp bao gồm: Sửa đổi điều lệ công ty; thay đổi thành viên HĐQT; thông qua thành lập Công ty BOT tuyến đường cao tốc nối vào Cảng Phước An. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/7, tỷ lệ thực hiện là 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

CNH xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Cảng Nha Trang (Mã CK: CNH – UpCOM) dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 10/8/2017 với nội dung thông qua việc NĐT được lựa chọn mua cổ phần không phải thực hiện chào mua công khai. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/7, tỷ lệ thực hiện 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

ALV: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Ngày 25/7 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới (Mã CK: ALV – HNX). Thời gian dự kiến sẽ  vào tháng 8/2017, địa điểm thực hiện sẽ được công ty thong báo cụ thể trong thư mời họp. ALV cho biết, nội dung họp sẽ thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho NĐT chiến lược và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.