Ban chấm thi THPT quốc gia gồm những ai?

Thành phần Ban chấm thi THPT quốc gia sẽ gồm những ai để đảm bảo một kỳ thi nghiêm túc, công bằng? Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Quy chế thi để phục vụ cho công tác này.
Ban chấm thi THPT quốc gia gồm những ai?

Theo quy chế, thành phần Ban chấm thi sẽ gồm:  

- Trưởng Ban: do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm.  

- Phó trưởng Ban là lãnh đạo trường ĐH, CĐ, lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng, ban, trung tâm của trường ĐH, CĐ; lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở GDĐT và lãnh đạo các trường phổ thông; trong đó, Phó trưởng Ban thường trực là lãnh đạo đơn vị chủ trì cụm thi;  

- Các uỷ viên gồm Trưởng môn chấm thi và cán bộ chấm thi (CBChT) là cán bộ, giảng viên trường ĐH, CĐ và cán bộ, giáo viên trường phổ thông. Mỗi môn thi phải có ít nhất 3 CBChT. CBChT phải là người đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Những giảng viên, giáo viên đang trong thời kỳ tập sự và thành viên Ban Thư ký, Ban làm phách của Hội đồng thi không được chấm thi;  

- Lực lượng bảo vệ: Cán bộ công an, bảo vệ. Những người có người thân dự thi tại Hội đồng thi nào thì không được tham gia Ban Chấm thi của Hội đồng thi đó.

Trưởng Ban Chấm thi sẽ điều hành công tác chấm thi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về thời gian, quy trình và chất lượng chấm thi. Phó trưởng Ban Chấm thi thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Ban Chấm thi.

Còn Trưởng môn chấm thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi và Trưởng Ban Chấm thi về việc chấm các bài thi thuộc môn được giao phụ trách và thực hiện các công việc dưới đây:

Lập kế hoạch chấm thi, tổ chức giao nhận bài thi và phân công CBChT; Trước khi chấm, tổ chức cho CBChT thuộc bộ môn được giao phụ trách thảo luận, nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm.

Trong quá trình chấm thi, thường xuyên tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm. Sau khi chấm xong, tổ chức họp CBChT thuộc bộ môn được giao phụ trách để tổng kết; Đề nghị Trưởng Ban Chấm thi thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với những CBChT thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế thi hoặc chấm sai sót nhiều.

Các thành viên Ban Chấm thi chấp hành sự phân công của Trưởng Ban, thực hiện đúng các quy định của quy chế thi; CBChT tuân thủ sự điều hành trực tiếp của Trưởng môn chấm thi.

Theo: VnMedia