Bãi nhiệm hơn 1300 đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong 5 năm qua

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, có tới hơn 1.300 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã bị bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân. 
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thông tin trên được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, chiều 2/2, ở Hà Nội.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trong quá trình hoạt động, do có hành vi vi phạm pháp luật, không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, nên 6 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 160 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện ở 32 tỉnh, thành phố và 1.240 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở 51 tỉnh, thành phố đã bị bãi nhiệm, mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy so với nhiệm kỳ 2004-2011, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp giảm 3.478 người nhưng chất lượng đại biểu được nâng lên về trình độ chính trị và chuyên môn. Tỷ lệ đại biểu nữ tăng ở ba cấp. 

Đối với cấp tỉnh, có 19 địa phương, cấp huyện có 10 địa phương đạt tỷ lệ đại biểu nữ trên 30%. Đại biểu trẻ tuổi và dân tộc ở cấp huyện và cấp xã cơ bản giữ nguyên nhưng giảm ở cấp tỉnh. Riêng đối với tỷ lệ ngoài Đảng ở 3 cấp giảm đáng kể, cụ thể cấp tỉnh giảm 7,56%, cấp huyện giảm 11,56%, cấp xã giảm 23,07%.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân các cấp đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để xem xét, quyết định những chủ trương, giải pháp quan trọng của địa phương. Vai trò các Ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân được phát huy. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân được nâng lên về chất lượng, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng của cử tri. 

Theo báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, khắc phục các khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các thời cơ, thuận lợi để tập trung công tác chỉ đạo, điều hành và cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Ủy ban Nhân dân các cấp đã bám sát các kế hoạch của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các định hướng của cấp uỷ đảng, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp để thực hiện các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP trong cả nhiệm kỳ, bình quân 5 năm đạt khoảng 5,9%/năm, năm 2015 đạt 6,68%. 

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. 

Tổ chức bộ máy, số lượng, cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân dân các cấp đã được sắp xếp, kiện toàn theo quy định; thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về việc tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp ở một số địa phương để luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nguồn cán bộ chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp và nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ở mỗi cấp.

Kết quả thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường đã làm rõ hơn về mô hình tổ chức, cơ cấu ​Ủy ban Nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc ​Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo địa bàn đô thị, nông thôn, là thực tiễn quan trọng để Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ để đạt được mục tiêu của năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp chính quyền địa phương phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ đã đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trước mắt, cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Các cấp ủy Đảng, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm phát huy dân chủ để cử tri lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu, có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, trong giám sát và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ủy ban Nhân dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách rõ ràng, minh bạch góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả.

Theo TTXVN