11.800 tỷ đồng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015

Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015, với tổng hạn mức phát hành là 11.800 tỷ đồng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11.800 tỷ đồng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 839/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2015.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 với tổng hạn mức phát hành là 11.800 tỷ đồng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét có ý kiến đối với phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND cấp tỉnh theo đúng quy định tại Luật quản lý nợ công, Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Hàng năm, UBND cấp tỉnh xác định nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính xem xét có ý kiến và tổ chức phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trí thức trẻ/Chinhphu.vn